Tại sao mùng 5, 14, 23 bị coi là ngày xấu?

Khoa học
Theo thạc sĩ Vũ Quốc Trung, mùng 5, 14, 23 là những ngày vua đi kinh lý, người dân cần tránh đi ngoài đường, nếu không sẽ bị xử tội, lâu dần truyền miệng thành ngày xấu.
Xem thêm