Thanh kiếm 2.000 năm của Việt Vương Câu Tiễn

Khoa học
Sau hàng nghìn năm trong ngôi mộ ngập nước, kiếm Câu Tiễn vẫn sắc bén sáng bóng, có thể dễ dàng cắt đôi chồng giấy dày.