Thiên thạch rộng 1.600 m sắp bay sượt qua Trái Đất

Khoa học
Tiểu hành tinh 1999 KW4 sẽ bay sượt qua Trái Đất hôm 25/5 với tốc độ hơn 77.000 km/h kèm theo một mặt trăng nhỏ hơn.