Thử nghiệm sản xuất oxy từ bụi Mặt Trăng

Khoa học
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) xây dựng "nhà máy oxy" thử nghiệm nhằm phục vụ mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng định cư.