Thử nghiệm thiết bị quét não để kiểm tra độ tập trung của học sinh

Khoa học
Một công ty tại Mỹ đã chế tạo, phát triển thành công thiết bị có tên Focus 1, có thể giúp giáo viên xác định học sinh nào cần thêm sự hỗ trợ.
Xem thêm