Thước phim tua nhanh về sự hình thành một cơn bão

Khoa học
Thước phim tua nhanh về một cơn bão ở Moorcroft, Wyoming, Mỹ cho ta thấy sự thay đổi của hiện tượng và cũng như hình dạng của những đám mây.