Trái Đất sẽ thay đổi thế nào sau 250 triệu năm nữa?

Khoa học
Các mảng kiến tạo đâm vào nhau dẫn tới tất cả 7 lục địa sẽ sáp nhập thành một siêu lục địa duy nhất sau 250 triệu năm.