Trận kịch chiến của đôi hổ mang chúa dài 4 m

Khoa học
Hai con rắn độc quấn lấy nhau và cố gắng xô đẩy đối phương trong công viên quốc gia ở Thái Lan.
Xem thêm