Voi châu Phi một mình đấu bầy sư tử để bảo vệ đồng loại

Khoa học
Kế hoạch săn voi con của bầy sư tử nhanh chóng phá sản khi bị một con voi châu Phi đực trong đàn phát hiện và đánh đuổi.