Vượt sông, linh dương con bị cá sấu xé xác

Khoa học
Khi cùng bầy đàn vượt sông, linh dương đầu bò con đã bị cá sấu tóm được. Sau đó, đàn cá sấu cùng nhau xé xác chú linh dương con để đánh chén.
Xem thêm