Cuộc chiến cân sức giữa cá sấu và báo đốm

Video
Báo đốm châu Mỹ (jaguar) là một trong bốn loài lớn nhất của họ nhà mèo. Chúng thậm chí có thể lấy mạng của một con cá sấu lớn khi đói.