Đặc sản cá bổi khô nức tiếng rừng U Minh

Video
Người Cà Mau mang cá bổi rừng U Minh về nuôi trong ao, cá lớn đem làm sạch, phơi 4 ngày thành đặc sản nức danh.