Đàn bò siêu 'hóng'

Video
Đàn bò đang ăn cỏ liền đổ xô ra xem người nghệ sĩ thổi đàn ống.