Đàn ngựa bạch trị giá 2 tỷ đồng

Video
Đàn ngựa bạch 20 con của anh Hậu nuôi trên ốc đảo rộng hơn 40 ha để phục vụ du lịch và nấu cao làm thuốc.