Đâu là những nơi dễ nhiễm Covid-19 trên máy bay

Video
Các chuyên gia đã chỉ ra vị trí của những nơi hành khách dễ bị lây nhiễm Covid-19 nhất trên máy bay.