Đường hầm đầu tiên vượt sông Hoàng Hà

Video
Đường hầm có đường kính 15,76 m và dài gần 5 km, dự kiến xây dựng hoàn thiện năm 2021.