Ga đường sắt 5 năm không có bóng tàu

Video
Khánh thành năm 2014, ga Cái Lân (Quảng Ninh) chỉ đón được một lô hàng 10.000 tấn thép rồi để đó, suốt nhiều năm qua, ga không đón thêm được một đoàn tàu nào.