4 thực phẩm sẽ thay thế thịt, cá trong tương lai

Khỏe 360
Thực phẩm 3D, thịt nhân tạo, tảo và côn trùng sẽ phổ biến trong tương lai khi tài nguyên, đất, nước đang cạn kiệt dần.