'Bệnh viện' chữa miễn phí giữa Sài Gòn

Khỏe 360
Các Phật tử, tình nguyện viên hàng ngày vào chùa làm việc như những “y tá, điều dưỡng” từ lúc 12h30 để cắt lá thuốc, nấu thuốc, phụ giúp các sư thầy đắp thuốc cho bệnh nhân.