Con người có thể đóng băng cơ thể để hồi sinh xác chết không?

Sức khỏe
Cryonics là kỹ thuật đông xác để chờ hồi sinh, hiện được nhiều người lựa chọn để có thể sống lại trong tương lai.