Tiếng ồn hủy hoại thính giác con người như thế nào?

Khỏe 360
16.000 tế bào lông tai làm nhiệm vụ chuyển tải âm thanh đến não, tiếng ồn trên 85 db sẽ ảnh hưởng đến lông tai gây tổn thương thính giác.