Ứng phó với nguy hiểm khi ở nhà một mình

Sức khỏe
Đặc biệt là phụ nữ khi ở nhà hay đi đường khuya vắng một mình, nhất định phải xem để phòng vệ.