Giăng lưới bắt châu chấu

Video
THANH HÓASau vụ gặt, nông dân huyện Ngọc Lặc giăng lưới dài hơn 10m bắt châu chấu, mỗi ngày thu được 20-30 kg, kiếm gần 700 nghìn đồng.