Di chuyển một que diêm sửa phép tính 6 + 4 = 4 thành đúng

Giáo dục
Ngoài hai cách cho sẵn để di chuyển một que diêm, biến phép tính 6 + 4 = 4 thành đúng, bạn có thể đưa ra phương án nào khác không?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT