Những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, thời gian học gấp đôi tiếng Việt

Giáo dục
Tiếng Việt tuy phức tạp nhưng vẫn nằm trong nhóm những thứ tiếng có độ khó trung bình, chưa phải ngôn ngữ khó học nhất thế giới.