Tỉ lệ sinh viên/giảng viên ở 10 đại học hàng đầu thế giới

Giáo dục
Tỷ lệ này ở Đại học Oxford - trường số một thế giới (theo THE) là 11,2; ở Đại học Harvard là 8,9, hay Đại học Stanford là 7,5