Những thanh niên dân tộc học hay, làm kinh tế giỏi, đoàn chất

Giới trẻ
Trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018, nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số nổi bật là gương học hay, làm kinh tế giỏi, làm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiệu quả.
Xem thêm