Hà Nội vá đê vỡ ở Chương Mỹ

Video
Đê Hữu Bùi bị vỡ khoảng 8 mét hiện đã được đóng cọc, đổ đá hộc chờ đến lúc nước rút sẽ vá lại.