13 kỹ năng quân sự nên áp dụng ngay hôm nay

Người lính
Muốn thay đổi một sự việc, đầu tiên cần thay đổi bản thân. Chỉ có thay đổi bản thân, mới có thể hy vọng thay đổi thế giới.