Bài kiểm tra 'hành xác' thiết giáp Kẻ hủy diệt Nga

Người lính
Thiết giáp BMPT phải trải qua bài kiểm tra tình trạng hoạt động ở mức độ tối đa trước khi tham dự các sự kiện quan trọng.