Đặc nhiệm Mỹ và những thất bại đau đớn

Người lính
Đặc nhiệm Mỹ nổi tiếng là tinh nhuệ và được trang bị hiện đại, nhưng cũng từng phải nhận nhiều thất bại cay đắng.
Xem thêm