Năm máy bay vận tải quân sự cánh quạt nổi tiếng nhất thế giới

Người lính
Xương sống phi đội máy bay vận tải của đa số các quốc gia trên thế giới hiện vẫn là loại sử dụng động cơ cánh quạt.