Soi sức mạnh súng phóng lựu M3 Carl Gustaf trên thao trường

Người lính
M3 Carl Gustaf là súng phóng lựu không giật có thể diệt mục tiêu cố định ở khoảng cách 1,7km và các phương tiện chiến đấu ở khoảng cách 700-1.000m.