Sư đoàn Phòng không 375 huấn luyện bảo đảm đạn tên lửa

Người lính
Bảo đảm kịp thời đạn tên lửa cho các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời.