Sức mạnh chiến đấu cơ 'Đại bàng' Soko J-22 Orao của Serbia

Người lính
Soko J-22 Orao (Đại bàng) là loại máy bay trinh sát chiến thuật, cường kích, trợ chiến trực tiếp cận âm, nó còn có khả năng làm tiêm kích đánh chặn.