Tấn công khủng bố, giải thoát con tin ở trụ sở UBND

Người lính
Với tình huống giả định các đối tượng khủng bố mang nhiều vũ khí, chiếm trụ sở UBND, bắt cóc con tin, cuộc diễn tập thực binh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, bảo đảm an tuyệt đối về mọi mặt.