Tên lửa chống tăng Ấn Độ thể hiện uy lực diệt gọn mục tiêu

Người lính
Đoạn video của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ cho thấy tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ 3 ‘NAG” đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.