Thiết giáp hạm - Pháo đài nổi trên đại dương

Người lính
Thiết giáp hạm - Pháo đài nổi trên đại dương.