Thụy Điển tái triển khai quân lên đảo tiền tiêu

Người lính
Đơn vị quân đội tại đảo Gotland tổ chức huấn luyện thường xuyên theo kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Thụy Điển.