Tiêm kích F-16 Mỹ cháy động cơ, vội vàng trút nhiên liệu xuống hồ

Người lính
Một chiến đấu cơ Mỹ F-16 phải trút bỏ hai thùng nhiên liệu để quay về căn cứ ở tỉnh Aomori, Nhật Bản, do động cơ bốc cháy.