Uy lực hệ thống phòng không Hybrid BIHO của Hàn Quốc

Người lính
Hệ thống phòng không Hybrid BIHO của Hàn Quốc trình diễn tính năng