Xem đặc công Việt Nam tung mình đánh võ

Người lính
Thực hiện tốt chức năng đơn vị đầu ngành chống khủng bố, nhất là trong chỉ đạo xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, trình diễn và thực hiện Đề án “Hiện đại hóa lực lượng chống khủng bố toàn quân”. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng đặc công ngày càng được nâng cao.
Xem thêm