Hệ thống phân hàng tự động trong nhà kho 7.000 m2 ở TP HCM

Video
"Mắt thần" sẽ quét qua gói hàng, nhận diện kích thước, khối lượng để hệ thống tự động phân loại và chuyển hàng đến từng khu vực định sẵn.