Hệ thống sơ tán hàng trăm người ‘siêu khủng’ trên tầu

Video
Hệ thống bao gồm ống tụt, máy bơm và bè bơm hơi, có thể sơ tán được 430 người trên tàu trong vòng 30 phút.