Hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa Arrows 3 của Israel

Video
Hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa Arrows 3 của Israel.