Hệ thống tên lửa du lịch của Elon Musk nghĩ ra

Video
Video mô phỏng cách thức hoạt động của tên lửa du lịch xuyên lục địa.

VIDEO MỚI NHẤT