Không khí sạch đóng chai

Video
Không khí sạch lấy từ nơi có khí hậu trong lành rồi được nén vào các chai nhỏ bán cho khách hàng, sản phẩm do công ty Vitality Air sản xuất.