Làng Chuông làm nón lá hàng trăm tuổi ở Hà Nội

Video
Cách Hà Nội khoảng 30 km, hơn 2.400 hộ dân làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn ngày đêm làm nón lá truyền thống bằng tay.