DMCA.com Protection Status

Lò gốm đổi sắc cuối cùng ở làng nghề 250 năm

Video
Làng Mỹ Thiện, huyện Bình Sơn từng có thời cả làng hơn 40 hộ làm gốm. Đến nay chỉ còn gia đình ông Đặng Văn Trịnh là nơi cuối cùng giữ nghề.