Loài cá có tốc độ hơn 100 km/h, nhanh nhất dưới đại dương

Video
Istiophorus platypterus, thuộc họ cá buồm, là loài có tốc độ bơi nhanh nhất dưới đại dương, lên tới 109 km/h.